Overview

VEPA:

The Vava’u Environmental Protection Association was started in May 2009 by a group of local leaders concerned with the pressing environmental conservation issues facing the islands of Vava’u. VEPA has four focus areas aimed at ensuring biodiversity and conservation, increasing knowledge exchange, and securing sustainable livelihoods.

Ko e Vava’u Environmental Protection Association na’e fokotu’u ia ‘i Mē 2009 ‘e ha ngāahi kulupu taki fakakolo ‘oku´ nau kau ki hono tokangaekina e ngaahi palopalema ‘o e ‘atakai ‘oku fehangahangai mo e kakai ‘o Vava’u’. Ko e VEPA ‘oku fōkasi ‘enau taumu’a´ ki he konga lalahi ‘e fā, ko hono fakapapau’i e tu’unga mo’ui ‘o e ngāahi me’amo’ui´, founga fakatolonga ‘o e me’a mo’ui´, fakatupulaki hono fakafetongi ‘o e ‘ilo´ kae pehē foki ki he tu’unga malu ‘o e ngaahi fiema’u tu’uloa ‘a ha’a tangata’.

turtle2 (1)

Biodiversity and Conservation:

VEPA works on conservation projects in a range of environmental habitats including coral reefs, mangroves, and forest areas. We work to protect and restore these natural resources for the benefit of Vava’u and the world around us. In doing so, we hope to ensure that Vava’u maintains its unique biological diversity.

‘Oku ngāue ‘a e VEPA ki he ngāahi poloseki fakatolonga ‘o e ngāahi nofo’anga kehekehe ‘i ‘oseni ‘o kau kiai ‘a e hakau feo´, tongo´ pea mo e ngāahi ‘ēlia vaotaa´ foki. ‘Oku mau ngāue ke malu’i mo to´e fakafoki e ngāahi koloa fakaenatula´ ki he lelei fakalukufua ‘a Vava’u´ pea pehē ki he ngāahi fonua takatakai´. ‘I hono fakahoko ia´, ‘oku mau faka’amu ke fakapapau’i ‘e kei malava ai pe ‘a Vava’u ke pukepuke e ngāahi me’a mo’ui´ ‘oku ‘ikai hano tatau´.

IMG_2910 (2)

Education and Awareness:

VEPA seeks to educate the youth of Vava’u so that Vava’u’s environment and resources will be available for future generations. We run education and awareness projects in all areas of the community on the importance of sustainably managing their environment. Perhaps more than in an industrialised nation, maintaining a healthy environment is truly essential for life on these islands. Our work helps fishermen, farmers, and women’s groups to provide for their families in a way that will be sustainable for years to come.

‘Oku fekumi ‘a e VEPA ke fakaako’i e to’utupu ‘o Vava’u´ koe’uhi´ ko e ‘atakai mo e ngāahi koloa ‘o Vava’u´ ke kei ‘inasi ai hotau to’utangata ‘I he kaha’u´. ‘Oku mau fakalele e polokalama ako mo ha poloseki tokateu ki he kotoa ‘o e ngāahi komiunitīi´ fekau’aki mo e mahu’inga hono pule’I tu’uloa honau ‘atakai´. Kaekehe ‘i he ngāahi fonua langalanga hake´, ko e pukepuke ‘o e ‘atakai mo’ui lelei ‘oku mo’oni ‘a hono mahu’inga´ ki he mo’ui ‘I he ngāahi motu´ni. Ko’emau ngaue ‘oku tokoni ki he kau toutai´, ngoue´, pea mo e ngāahi kulupu kakai fefine ke tokonaki ma’a honau ngaahi famili ‘I ha founga ‘e tu’uloa ki he ngaahi ta’u ka hoko mai.

Resource Development:a0a87-n16803826_39619168_9712

VEPA strives to increase awareness about current environmental issues and connect environmental advocates. Everyone has a stake in the health and beauty of Vava’u, and VEPA is a resource for different communities to unite and work towards this mutual goal. We support individuals with backgrounds ranging from law, environment, health, to tourism and development. We aim to build the capacity of volunteers so they have the skillset to manage environmental projects in their respective villages.

‘Oku feinga ‘a e VEPA ke fakalahi e tokateu felāve’i mo e ngāahi ‘īsiū lolotonga ‘o e ‘atakai´ pea fakahoko hano poupou’i faka’atakai. Ko e taha kotoa pē ‘oku ‘i ai ‘ene kaunga ki he mo’ui lelei mo e faka’ofo’ofa ‘o Vava’u´ pea ko e VEPA ko e koloa ia ki he ngaahi komiunitīi´ ke fakatahataha’I pea mo ngāue atu ki he ngāahi taumu’a ngāue´. ‘Oku mau poupou’I e kakai faka-taau taha´ pea mo honau ngāahi puipuitu’a kehekehe ‘o kamata mei he lao´, ‘atakai´, mo’ui´, takimamata´ pea mo e fakalakalaka´. ‘Oku´mau taumu’a ke langa hake e ngaue faka-volenitiā ke´nau ma’u e ngāahi taukei ke pule’I e ngāahi poloseki fekau’aki mo e ‘atakai ‘I honau ngāahi kolo.


Legal Requirements:

VEPA works closely with the Department of Environment (MEIDECC), Ministry of Fisheries, Ministry of Lands and Natural Resources and the Governor’s office in Vava’u on all our projects. All of VEPA’s projects follow the current legislation under the Kingdom of Tonga. We collect independent, accurate data, using recognised methodology on Vava’u’s environment, which can ultimately be used in helping to develop effective environmental legislation.

‘Oku ngāue vāofi ‘a e VEPA´ mo e Potungāue ‘Ātakai´ (MEIDECC), Potungāue Toutai´, Potungāue Fonua´ mo e ngāahi koloa Fakaenatula´, kae pehē ki he ‘ofisi Kovana ‘i Vava’u´ ‘i he kotoa ‘o ‘emau ngāahi poloseki´. Kotoa ‘o e poloseki ‘a e VEPA´ ‘oku muimui ia ki he lao lolotonga ‘o e Pule’anga Tonga´. ‘Oku mau tānaki ‘a e ngāahi ma’u’anga fakamatala falala’anga mo totonu ‘o ngāue’aki e ngāahi founga kuo fakatokanga’I ‘I he ‘ātakai ‘o Vava’u´, ‘a ia ‘oku toki ngaue’aki ke tokoni ki hono fa’u ha founga lesisita ‘aonga ma’ae ‘atakai´.

%d bloggers like this: